ความหมายของคำว่า Prerequisite และ Corequisite

ความหมายของคำว่า Prerequisite และ Corequisite

ตามหนังสือที่อ้างอิงถึงการสอบถามความหมายของคำว่า  Prerequisite และ Corequisite สำนักทะเบียนและประมวลผลขอแจ้งความหมายของคำว่า  Prerequisite และ Corequisite ดังนี้

1. กลุ่มวิชาบังคับก่อน  ความหมายและเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนของรายวิชา

     1.1 Prerequisite : None ใช้กับรายวิชาที่กำหนดให้เรียนได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นใดเป็นพื้นฐานมาก่อน

     1.2 Prerequisite : Course Number ใช้กับรายวิชาที่กำหนดให้เรียนได้ ต่อเมื่อได้เรียน และสอบผ่านรายวิชาอื่นเป็นพื้นฐานมาก่อนตั้งแต่ 1 รายวิชาขึ้นไป

โดยปกติ  รายวิชาที่กำหนดให้เรียนเป็นพื้นฐานมาก่อนนั้น  ไม่ควรเกิน 2 รายวิชา  หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งอาจกำหนดให้เรียนรายวิชาอื่นเป็นพื้นฐานเกิน 2 รายวิชา  หรือให้เลือกจากรายวิชาที่มีเนื้อหาทัดเทียมกัน

ตัวอย่าง

PH1113 General Physics I
Prerequisite : MA1013 or MA1043
การตีความ จะเรียนรายวิชา PH1113 ได้ต่อเมื่อเรียนและสอบผ่านรายวิชาใดวิชาหนึ่ง คือ MA1013 หรือ MA1043 มาก่อน

MI2113 Introduction to Microbiology
Prerequisite : BI1323 and BI1361
การตีความ จะเรียนรายวิชา MI2113 ได้ต่อเมื่อเรียนและสอบผ่านทั้ง 2 รายวิชา คือ BI1323 หรือ BI1361 มาก่อน

2. กลุ่มวิชาบังคับร่วม (Corequisite)  ความหมายและเงื่อนไขที่ต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมกัน  ใช้ในเงื่อนไขที่เป็นการลงทะเบียนเรียนพร้อมกัน  การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาเป็นอิสระต่อกัน  กล่าวคือ  จะได้ลำดับขั้นตามที่สอบได้ในแต่ละรายวิชา

ตัวอย่าง
PH1151 Physics Laboratory I
Corequisite : PH1113
การตีความ จะเรียนรายวิชา PH1151 พร้อมกับรายวิชา PH1113 ทั้งนี้

1. ในกรณีสอบตกรายวิชา PH1113 แต่สอบผ่านรายวิชา PH1151 ลำดับขั้นที่ได้ของ PH1151 จะเป็นได้ (ผ่าน) ในภาคการศึกษาต่อ ๆ ไป ให้ลงทะเบียนเรียน PH1113 ได้
2. ในกรณีสอบตกรายวิชา PH1151 แต่สอบผ่าน PH1113 ในภาคการศึกษาต่อ ๆ ไป ให้ลงทะเบียนเรียน PH1151 ได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียน PH1113 พร้อมกันอีก เพราะได้สอบผ่าน PH1113 แล้ว
3. ในกรณีถอนรายวิชา PH1113 ต้องถอนรายวิชา PH1151 ด้วย เพราะเป็นรายวิชา Corequisite
4. ในกรณีถอนรายวิชา PH1151 ให้เรียนรายวิชา PH1113 ได้ ในภาคการศึกษาต่อ ๆ ไป ให้ลงทะเบียนเรียน PH1151 ได้ เพราะได้สอบผ่าน PH1113 แล้ว