ทีมงานของเรา

ผู้อำนวยการ สำนักทะเบียนและประมวลผล

นายธวัช จัตุรัส
0-2312-6300 ต่อ 1462
thawat_hcu@gmail.com

แผนกรับนักศึกษา

นางสาวกันต์ฤทัย เมฆสุทร

หัวหน้าแผนกรับนักศึกษา
0-2312-6300 ต่อ 1506
m_tanawan@hotmail.com

 นางสาวญาดา ศรัทธาธรรมเลิศ

นักวิชาการการศึกษา
0-2312-6300 ต่อ 1187
jaja_yada@hotmail.com

 นายภัทรลุก  ดุษฏี

นักวิชาการการศึกษา
0-2312-6300 ต่อ 1186
1186hcu@gmail.com

 นายตระกูลพันธุ์ มากสัมพันธ์

นักวิชาการการศึกษา
0-2312-6300 ต่อ 1139

หน้าที่ความรับผิดชอบ

จัดทำข้อมูลระเบียบการสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการศึกษา คู่มือสอบคัดเลือก ติดตามและประสานงานการสอบคัดเลือกร่วมกับทบวงมหาวิทยาลัย เตรียมแผนกำหนดการและรูปแบบการรับสมัคร ดำเนินการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ดำเนินการขึ้น - ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ สรุปยอดนักศึกษาใหม่ จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา และตามเพศ บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาในระบบคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาใหม่ ดำเนินการเทียบโอนรายวิชาสำหรับนักศึกษาใหม่ และปริญญาที่ 2 รวมถึงการแนะแนวการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

แผนกระเบียน

 นายจักรพงษ์ ชูวงษ์วัฒนะ

หัวหน้าแผนกระเบียน
0-2312-6300 ต่อ 1466
juckapong@hotmail.com

 นายสหภัทร นุชทองคำ

นักวิชาการการศึกษา
0-2312-6300 ต่อ 1189
sahaphat@hotmail.co.th

 นายสมหมาย หมันการ

นักวิชาการการศึกษา
0-2312-6300 ต่อ 1189
Superpro48@hotmail.com

 นางสาวอุไลรัตน์ แตงอยู่สุข

นักวิชาการการศึกษา
0-2312-6300 ต่อ 1466
mailple2525@gmail.com

 นางสาวลลิตา สุดจิตต์

นักวิชาการการศึกษา
0-2312-6300 ต่อ 1466
bukbunny@hotmail.com

 นางสาวนฤมล เรืองเดช

นักวิชาการการศึกษา
0-2312-6300 ต่อ 1189
mint_mickey0927@hotmail.com

หน้าที่ความรับผิดชอบ

จัดทำทะเบียนหลักสูตรและรายวิชา จัดตารางสอน - ตารางสอบ และคู่มือลงทะเบียนเรียนและการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาใหม่ การลงทะเบียนเรียนเพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่ม รวมถึงการบริหารจัดการห้องเรียน จำแนกสถานภาพนักศึกษา จัดทำทะเบียนผลการศึกษา ดูแลทะเบียนประวัตินักศึกษา การแจ้งผลการศึกษาประจำภาคให้นักศึกษา ผู้ปกครอง และคณะวิชา ย้ายหลักสูตร/สาขาวิชาภายในสถาบัน เทียบโอนรายวิชาภายใน/ภายนอกสถาบัน การจัดสอบประจำภาคการศึกษา การเปิดรายวิชาเพิ่ม เปิดกลุ่มเพิ่ม/ปิดกลุ่ม คลังข้อสอบ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

แผนกสำเร็จการศึกษา

 นางสาวฐิติมา จ้อยศิริ

หัวหน้าแผนกสำเร็จการศึกษา
0-2312-6300 ต่อ 1458
thitima@hcu.ac.th

 นางกชกร ศูรศรีพันธเพียร

นักวิชาการการศึกษา
0-2312-6300 ต่อ 1458
muwan@hotmail.com

 นายสาโรช สารชาติ

นักวิชาการการศึกษา
0-2312-6300 ต่อ 1458
rote156@hotmail.com

หน้าที่ความรับผิดชอบ

งานขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการแจ้งขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา และนำรายชื่อนักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษา แจ้งให้แต่ละคณะทราบและติดประกาศให้นักศึกษารับทราบ พร้อมทั้งประมวลผลตามเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา และนำรายชื่อผู้ขอสำเร็จการศึกษาเสนอขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย และเสนอขออนุมัติปริญญาจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย การจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องผู้สำเร็จการศึกษา การจัดทำใบปริญญาบัตร โดยเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีและคณบดีลงนามตามลำดับ จำแนกผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีตามระเบียบมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอรับเหรียญรางวัลเรียนดี ออกเอกสารรับรองการศึกษาให้กับนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก เป็นต้น

แผนกประมวลผลและสารสนเทศ

 นายประวัติ วุฒิวงศ์

หัวหน้าแผนกประมวลผลและสารสนเทศ
0-2312-6300 ต่อ 1467
prawat@hcu.ac.th

 นางสาวศิราภรณ์  รอดศิริ

นักวิชาการการศึกษา
0-2312-6300 ต่อ 1467
siraporn.ro@hcu.ac.th

 นายจักรกริช ก้อนแก้ว

นักวิชาการการศึกษา
0-2312-6300 ต่อ 1684
chakkrit.ko@hcu.ac.th

หน้าที่ความรับผิดชอบ

งานพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนเพื่อใช้ในการจัดการและบริหารข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และงานพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารที่จะช่วยในการตัดสินใจ งานประมวลผลการศึกษาเพื่อแยกสถานภาพนักศึกษา และผลการเรียน งานประมวลผลการสอบคัดเลือกของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา งานพัฒนาและดูแลฐานข้อมูลของสำนักทะเบียนและประมวลผล งานบริการข้อมูลออนไลน์ งานบริการข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต และบริการข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำรูปแบบข้อมูลตามที่หน่วยงานประสงค์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานเลขานุการ

 นางสาวบุบผา กลิ่นพุฒ

เลขานุการ
0-2312-6300 ต่อ 1192
phar_12@hotmail.com

 นางสาวจันทราภา ตรีเพ็ชร

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
0-2312-6300 ต่อ 1192
hctep@hotmail.com

หน้าที่ความรับผิดชอบ

จัดทำเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ จัดการงานธุรการและงานสารบรรณของสำนักทะเบียนและประมวลผล การรับ-ส่งเอกสาร จัดพิมพ์เอกสารโต้ตอบ ค้นหาและจัดเก็บเอกสารตามระบบการจัดเก็บเอกสารของมหาวิทยาลัย รวบรวมงบประมาณสำนักทะเบียนและประมวลผล และควบคุมการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ และตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน งานบริการนักศึกษาที่เคาน์เตอร์ ในการรับคำร้อง รวมถึงให้คำแนะนำการขอใช้บริการแก่นักศึกษา และงานจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา จัดทำสรุปภาระงานต่างๆ สรุปการใช้งบประมาณของสำนักทะเบียนและประมวลผล ประสานงานภายในสำนักทะเบียนและประมวลผล และหน่วยงานภายนอก และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย