นักศึกษาลืมบัตรประจำตัว

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ได้ลืมบัตรประจำตัวนักศึกษา และบัตรประจำตัวประชาชนไว้

จากการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562

⇒ ติดต่อ “ขอรับบัตร” ที่ลืมไว้จากการสอบคืนได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล

ลำดับที่ รหัสประจำตัว       ชื่อ – นามสกุล     คณะ บัตรนักศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน
1. 591486 – 035 นายกรรไชย ทรัพย์สิทธิกร ศิลปศาสตร์
2. 611024 – 032 น.ส.ณัฐกมล แมนสถิตย์ ศิลปศาสตร์
3. 620937 – 033 น.ส.สุพัตร์ตา สระทองเนียม ศิลปศาสตร์
4. 621317 – 011 น.ส.วัชราภรณ์ นธะสนธิ์ พยาบาลศาสตร์