นักศึกษาลืมบัตรประจำตัว

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังตอไปนี้ ไดลืมบัตรประจําตัวนักศึกษา และบัตรอื่น ๆ

จากการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปการศึกษา 2560

ระหวางวันเสาร์ที่ 30 กันยายน – วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560

E ติดตอ “ขอรับบัตร” ที่ลืมไวจากการสอบคืนไดที่สํานักทะเบียนและประมวลผล

ลำดับที่ ID ชื่อ – นามสกุล คณะ บัตรนักศึกษา บัตรอื่น ๆ
1. 601477 – 032 น.ส.สุพพัตรา สินคำคูณ ศิลปศาสตร์ บัตรศูนย์กีฬา
2. 601522 – 049 MISS WU YANRONG BUSINESS ADMINISTRATION บัตรหอพัก
3. 570343 – 044 น.ส.ชัญญานุช บุดดีพันธ์ บริหารธุรกิจ P
4. 582768 – 041 น.ส.ธนัญญา พันธ์มูล บริหารธุรกิจ P
5. 561470 – 060 น.ส.ชนิกา ไพโรจน์พาณิชย์ เภสัชศาสตร์ P
6. 531154 – 060 น.ส.ปพิชญา แสวงผล เภสัชศาสตร์ P
7. 591979 – 151 น.ส.จุฬาลักษณ์ ระดาบุตร ภาษาและวัฒนธรรมจีน P
8. 562633 – 060 น.ส.ณัฐธิณี พันธ์พงษ์สานนท์ เภสัชศาสตร์ P
9. 582056 – 045 น.ส.ปะการัง รินแก้ว บริหารธุรกิจ P
10. 591061 – 054 น.ส.ภูรีมาศ ดำรงเดชาพันธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P
11. 591727 – 110 น.ส.ณัทชภัส ลาภรุ่งปุญชรัสมิ์ การแพทย์แผนจีน P
12. 592196 – 130 นายสรวิศ สวนอินทร์ นิเทศศาสตร์ P


นักศึกษาที่มีรายชื่อดังตอไปนี้ ไดลืมบัตรประจําตัวนักศึกษา และบัตรประจําตัวประชาชน

จากการสอบประจำภาคฤดูร้อน ประจําปการศึกษา 2559

ระหวางวันอังคารที่ 25 กรกฏาคม – วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฏาคม 2560

ติดตอ “ขอรับบัตร” ที่ลืมไวจากการสอบคืนไดที่สํานักทะเบียนและประมวลผล

ลำดับที่ ID ชื่อ – นามสกุล คณะ บัตรนักศึกษา บัตรอื่น ๆ
1. 571970 – 151 น.ส.โสภิตา คูมหานาคา ภาษาและวัฒนธรรมจีน       – บัตรประชาชน
2. 580204 – 054 น.ส.กนกวรรณ สันต๊ะวงค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      √
3. 582931 – 092 น.ส.มาณิการ์ ผาสุข สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม      √