นักศึกษาลืมบัตรประจำตัว

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ได้ลืมบัตรประจำตัวนักศึกษา และบัตรประจำตัวประชาชนไว้

จากการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม – วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562

F ติดต่อ “ขอรับบัตร” ที่ลืมไว้จากการสอบคืนได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ – นามสกุล คณะ บัตรนักศึกษา

บัตรประจำตัวประชาชน

1. 600810 – 143 น.ส.ศศิวิมล ลัมยศ บริหารธุรกิจ
2. 600972 – 010 น.ส.สุวิมล ชมภูพื้น พยาบาลศาสตร์
3. 610338 – 051 นายจิรภัทร แจ้งสว่าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. 611332 – 041 น.ส.ณัฐกฤดา ธนสิริวัฒน์ บริหารธุรกิจ
5. 621433 – 041 นายธรรศ แย้มขยาย บริหารธุรกิจ
6. 621460 – 145 นายณชล บริบูรณ์ธนา บริหารธุรกิจ
7. 621515 – 142 นายปรีชา สดับสาร บริหารธุรกิจ