เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา


โครงสร้างของสำนักทะเบียนและประมวลผลเดิม ประกอบด้วย 2 แผนก ได้แก่ แผนกรับ นักศึกษา และแผนกระเบียนและจบการศึกษา ต่อมาได้มีการปรับโครงสร้างสำนักทะเบียนและประมวลผล ซึ่งได้มีการแบ่งแผนกเพิ่มเติมอีก 2 แผนก สำนักทะเบียนและประมวลผลในขณะนั้น จึงประกอบไปด้วย 4 แผนก ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ แผนกรับนักศึกษา แผนกระเบียนและจบการศึกษา และแผนกจัดสอนจัดสอบ

ปีการศึกษา 2541 (มกราคม 2542) สำนักทะเบียนและประมวลผลได้รับอนุมัติให้ปรับโครงสร้างอีกครั้ง ซึ่งเป็นโครงสร้างปัจจุบันของสำนักทะเบียนและประมวลผล ประกอบด้วย 5 แผนก คือ สำนักงานเลขานุการ แผนกรับนักศึกษา แผนกระเบียน แผนกสำเร็จการศึกษา และแผนกประมวลผลและสารสนเทศ

ปีการศึกษา 2549 (พฤศจิกายน 2549) สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้รับอนุมัติให้ปรับโครงสร้างของสำนักงานเลขานุการ จากเดิมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ (เลขานุการ) 1 คน และเจ้าหน้าที่ ธุรการ 3 คน เป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ (เลขานุการ) 1 คน และเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 3 คน