เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา


โครงสร้างของสำนักทะเบียนและประมวลผลเดิม ประกอบด้วย 2 แผนก ได้แก่ แผนกรับนักศึกษา และแผนกระเบียนและจบการศึกษา ต่อมาได้มีการปรับโครงสร้างสำนักทะเบียนและประมวลผล ซึ่งได้มีการแบ่งแผนกเพิ่มเติมอีก 2 แผนก สำนักทะเบียนและประมวลผลในขณะนั้นจึงประกอบไปด้วย 4 แผนก ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ แผนกรับนักศึกษา แผนกระเบียนและจบการศึกษา และแผนกจัดสอนจัดสอบ

ปีการศึกษา 2541 (มกราคม 2542) สำนักทะเบียนและประมวลผลปรับปรุงโครงสร้าง ประกอบด้วย 5 แผนก คือ สำนักงานเลขานุการ แผนกรับนักศึกษา แผนกระเบียน แผนกสำเร็จการศึกษา และแผนกประมวลผลและสารสนเทศ

ปีการศึกษา 2561 (มิถุนายน 2562) สำนักทะเบียนและประมวลผลได้รับอนุมัติให้ปรับโครงสร้าง อีกครั้ง ประกอบด้วย 8 แผนก คือ สำนักงานเลขานุการ แผนกรับนักศึกษา แผนกระเบียน แผนกสำเร็จการศึกษา แผนกประมวลผลและสารสนเทศ แผนกเอกสารการพิมพ์ แผนกโสตทัศนูปกรณ์ และหน่วยบัณฑิตศึกษา