วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

"หน่วยงานที่เป็นเลิศในการให้บริการ และสนับสนุนด้านวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ"

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สามารถสนับสนุนการบริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการให้บริการที่เป็นเลิศ
3. สร้างกลยุทธ์การรับเข้าศึกษาที่มีความหลากหลาย
4. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
3. พัฒนาระบบงานรับเข้าศึกษาและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
4. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ