หอพักนักศึกษา

               มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีหอพักนักศึกษา สำหรับให้นักศึกษาที่มีความจำเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยได้ใช้เป็นที่พักอาศัย อย่างปลอดภัย สะดวกต่อการเรียน และการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดบริการสวัสดิการต่าง ๆ ไว้ในหอพักนักศึกษาอย่างครบครัน โดยมีที่ปรึกษาประจำหอพัก พร้อมคณะกรรมการนักศึกษาหอพักให้การดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และจัดดำเนินงานหอพักในรูปแบบของศูนย์ศึกษา อาศัยและเอื้ออาทร เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมในทุก ๆ ด้านอย่างสมบูรณ์

อัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้า : ค่ามัดจำกุญแจ 100 บาท ค่าบัตร Keycard และบัตรประจำตัวหอพัก 120 บาท
อัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : ค่าไฟฟ้า ยูนิตละ 6 บาท ค่านํ้าประปา ยูนิตละ 18 บาท
หมายเหตุ : ค่าประกันความเสียหาย จะได้รับคืนก็ต่อเมื่อนักศึกษาเข้าอยู่หอพักครบ 1 ปี และทำเรื่องลาออก

มฉก.1 อาคาร 1-2 ห้องพัดลม เตียง 2 ชั้น ห้องน้ำรวม

จำนวนผู้เข้าพัก 4 คน

ค่าประกันความเสียหาย 3,000 บาท

ค่าบำรุงหอพัก 6,000 บาท

ต่อภาคการศึกษา/ต่อคน

(ค่าน้ำฟรี + ค่าไฟฟรี 50 ยูนิตแรก)

 

 

มฉก.1 อาคาร 3ห้องพัดลม เตียงเดี่ยว ห้องน้ำในตัว

จำนวนผู้เข้าพัก 3 คน

ค่าประกันความเสียหาย 3,900 บาท

ค่าบำรุงหอพัก 7,800 บาท

ต่อภาคการศึกษา/ต่อคน

(ไม่รวมค่าน้ำ + ค่าไฟ)

มฉก.2 อาคาร 5,6,9 ห้องปรับอากาศ เตียงเดี่ยว

ห้องน้ำในตัว จำนวนผู้เข้าพัก 4 คน

ค่าประกันความเสียหาย 5,100 บาท

ค่าบำรุงหอพัก 10,560 บาท

ต่อภาคการศึกษา/ต่อคน

(รวมค่าน้ำ)  Wifi : ฟรี