งานทะเบียนที่ควรทราบ

งานทะเบียนที่ควรทราบ

งานทะเบียนไม่รู้ไม่ได้

เรื่องสำคัญเกี่ยวกับงานทะเบียนที่ควรรู้

การคิดเกรดอย่างถูกวิธี

การแก้ไขเกรด I และ P

สำนักทะเบียนเปิด-ปิดทำงานเวลาใด

หมายเลขอาคาร/ห้องเรียนที่ควรทราบ

การแจ้งขอสำเร็จการศึกษา

การแจ้งขอสำเร็จการศึกษา

ขั้นตอนการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา

 

คู่มือการขอสำเร็จการศึกษา
ตัวอย่างภาพชุดครุย

ระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการสำเร็จการศึกษา

 

เกณฑ์การขอรับปริญญา ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญรางวัลเรียนดี
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวด 10 เรื่อง การสำเร็จการศึกษา และการขอรับปริญญา
ข้อ 41 ผู้มีสิทธิ์ขอปริญญา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
41.1 เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาและได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือเป็นไปตามเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละคณะวิชา
สำหรับกรณีที่นักศึกษาเรียนครบหลักสูตรสาขาวิชาแต่ได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 แต่ไม่ต่ำกว่า 1.75 อาจขอรับอนุปริญญาได้
41.2 มีความประพฤติสมกับศักดิ์ศรีแห่งปริญญานั้นๆ
41.3 ไม่มีพันธะหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย
ข้อ 42 ให้นักศึกษายื่นคำร้องแสดงความจำนงขอรับปริญญา หรือ อนุปริญญาต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล เมื่อเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนครบตามหลักสูตร
ข้อ 43 การให้ปริญญาเกียรตินิยม นักศึกษาที่ได้รับการเสนอให้รับปริญญาเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 41 และมีเงื่อนไข ดังนี้(ตั้งแต่ นศ. รหัส 48XXXX เป็นต้นไป)
43.1 ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ให้แก่นักศึกษาที่
  1. ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
  2. ได้แต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.60 ขึ้นไป
  3. ไม่มีรายวิชาใดที่ได้ระดับคะแนน F หรือสัญลักษณ์ U
  4. ไม่เคยศึกษาซ้ำในรายวิชาใด
43.2 ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ให้แก่นักศึกษาที่
  1. ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
  2. ได้แต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
  3. ไม่มีรายวิชาใดที่ได้ระดับคะแนน F หรือสัญลักษณ์ U
  4. ไม่เคยศึกษาซ้ำในรายวิชาใด
ข้อ 44 นักศึกษาที่ขอเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอื่น นักศึกษาที่ขอศึกษาปริญญาที่สอง นักศึกษาที่ขอเทียบโอนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
และมีการเทียบโอนวิชา รวมทั้งนักศึกษาหลักสูตรปริญญาต่อเนื่องไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 45 การอนุมัติปริญญา
45.1 คณบดีเป็นผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญาหรืออนุปริญญา
45.2 สภามหาวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา
ข้อ 46 การให้เหรียญรางวัลแก่ผู้เรียนดี ให้คณะ/สาขาวิชาเสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ตามข้อ 43 เพื่อขอรับเหรียญรางวัลดีตลอดหลักสูตรตามเงื่อนไข ต่อไปนี้
46.1 เหรียญทอง ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา
46.2 เหรียญเงิน ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดรองจากเหรียญทองในแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา
46.3 กรณีที่สำเร็จการศึกษาได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด แต่ได้ปริญญาตรีเกียรติอันดับสองในแต่ละหลักสูตรสาขาวิชาให้ได้เหรียญเงิน
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การให้ปริญญาเกียรตินิยม พ.ศ. 2548
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การให้อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. 2548
4. ประกาศฯ เรื่อง เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาเฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
5. ประกาศฯ เรื่อง เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาเฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต