คำถามที่พบบ่อย(FAQ)

คำถามที่พบบ่อย(FAQ)


ลงทะเบียน

เกี่ยวกับการลงทะเบียนนักศึกษา

กลุ่มเต็มทำอย่างไร ??

ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงละเบียนเรียนทำอย่างไร ??

ลงทะเบียนเรียนล่าช้า กับ เพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่ม ต่างกันอย่างไร ??

ลงทะเบียนเรียนได้สูงสุดกี่หน่วยกิต ??

ลงทะเบียนไปแล้วแต่ต้องการเอาบางรายวิชาออกทำอย่างไร ??บัตรประจำตัวนักศึกษา

เกี่ยวกับการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

บัตรนักศึกษา “ชำรุด” ต้องทำอย่างไร ?

กรณีที่ 1. บัตรนักศึกษาเป็นบัตรเดบิตร่วม ระหว่าง บมจ. ธนาคารกสิกรไทยกับ มฉก.

กรณีที่ 2. บัตรนักศึกษาที่ออกโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นักศึกษาจะต้องไปติดต่อทำบัตรใหม่ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล ชำระค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ 200.- (สองร้อยบาทถ้วน) และรับบัตรนักศึกษาทันที

บัตรนักศึกษา “สูญหาย” ต้องทำอย่างไร ?

กรณีที่ 1. บัตรนักศึกษาเป็นบัตรเดบิตร่วม ระหว่าง บมจ. ธนาคารกสิกรไทยกับ มฉก.

กรณีที่ 2. บัตรนักศึกษาที่ออกโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นักศึกษาจะต้องไปติดต่อทำบัตรใหม่ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล ชำระค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ 200.- (สองร้อยบาทถ้วน) และรับบัตรนักศึกษาทันที


ย้ายคณะ/สาขาวิชา

เกี่ยวกับการย้ายคณะ/สาขาวิชา

การย้ายคณะ/สาขาวิชา กับ การเทียบโอน

คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพย้ายคณะ/สาขาวิชาได้หรือไม่ ??

ภาคฤดูร้อนมีย้ายคณะ/สาขาวิชาหรือไม่ ??

ย้ายคณะ/สาขาวิชาได้เมื่อไหร่ ??


ลาพักการศึกษา

ขั้นตอนการดำเนินการลาพักการศึกษา

มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถเรียนต่อได้ควรทำอย่างไร ??

ไม่มีวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนต้องทำอย่างไร ??


ทุจริตในการสอบ

ทุจริตในการสอบลาออก-สมัครเรียนได้หรือไม่ ??


ลาออก

ขั้นตอนการดำเนินการลาออกจากการเป็นนักศึกษา

ต้องการลาออกทำอย่างไร ??


การขอ-รับเอกสารการศึกษา

ขอรับใบปริญญาบัตรย้อนหลัง ต้องทำอย่างไร ?

ขอเอกสารการศึกษา กี่วันจึงจะได้รับเอกสาร ?

มารับเอกสารการศึกษา แต่ไม่ได้นำใบเสร็จรับเงิน มฉก.18 มายื่น ต้องทำอย่างไร ?

สงสัยไหมคะ ว่ากรณีไหนที่สามารถขอใบ TRANSCRIPT ภาษาไทยได้ ?

ให้ผู้อื่นมาดำเนินการรับเอกสารแทน ต้องทำอย่างไร ?


คำถามเกี่ยวกับการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา

ต้องการแก้ไขชื่อ-นามสกุล หลังส่งเอกสารแจ้งขอสำเร็จการศึกษา ต้องทำอย่างไร ?

แจ้งขอสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ต้องทำอย่างไร ?

ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร แต่ประสงค์จะเข้าร่วมในปีถัดไป ต้องทำอย่างไร ?