นักศึกษาลืมบัตรประจำตัว

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังตอไปนี้ ไดลืมบัตรประจําตัวนักศึกษา และบัตรประจําตัวประชาชน

จากการสอบประจำภาคฤดูร้อน ประจําปการศึกษา 2559

ระหวางวันอังคารที่ 25 กรกฏาคม – วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฏาคม 2560

ติดตอ “ขอรับบัตร” ที่ลืมไวจากการสอบคืนไดที่สํานักทะเบียนและประมวลผล

 

ลำดับที่ ID ชื่อ – นามสกุล คณะ บัตรนักศึกษา บัตรอื่น ๆ
1. 571970 – 151 น.ส.โสภิตา คูมหานาคา ภาษาและวัฒนธรรมจีน       – บัตรประชาชน
2. 580204 – 054 น.ส.กนกวรรณ สันต๊ะวงค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      √
3. 582931 – 092 น.ส.มาณิการ์ ผาสุข สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม      √