ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล คณะ/สาขาวิชา
1 410755 น.ส.ศุลีรัตนวดี เขจรลัย 010 - พยาบาลศาสตร์
2 410976 นายจักรกฤษณ์ นิตยมงคล 052 - เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 422244 นายธนพล ชาติอุดม 043 - การตลาด
4 431095 น.ส.ประภัสสร บุพพารัมณีย์ 041 - การบัญชี
5 431275 น.ส.จุฑาทิพย์ เรืองแสงทองกุล 043 - การตลาด
6 432082 นายเกียรติยศ พฤกษฎากรณ์ 043 - การตลาด
7 440079 น.ส.กรแก้ว จันทเสน 010 - พยาบาลศาสตร์
8 440152 นายชัชกูล เลิศสิงห์ถาวร 031 - ภาษาจีน
9 440819 นายอังคาร บุญมาเลิศ 041 - การบัญชี
10 441185 น.ส.อัฐภิญญา โพธิ์ศรี 032 - ภาษาอังกฤษ
11 441203 น.ส.โสภาพรรณ เฟื่องโสตร 042 - การจัดการ
12 450077 น.ส.สุกัญญา พิมพ์จันทร์คำ 041 - การบัญชี
13 450408 น.ส.ดวงเดือน ศรเจริญ 010 - พยาบาลศาสตร์
14 450409 น.ส.นิภา ศรีใย 010 - พยาบาลศาสตร์
15 450474 น.ส.อำภา สัมฤทธิ์ 010 - พยาบาลศาสตร์
16 450601 น.ส.ปิยวิทย์ ดงงาม 010 - พยาบาลศาสตร์
17 450627 น.ส.อรุณ อ่อนศรี 010 - พยาบาลศาสตร์
18 451019 น.ส.วราลักษณ์ เอกมหาชัย 032 - ภาษาอังกฤษ
19 451029 น.ส.ศิริวรรณ ศรีบพิธไพศาล 032 - ภาษาอังกฤษ
20 451031 น.ส.กาญจนา สุลักษณาการ 032 - ภาษาอังกฤษ
21 451047 น.ส.สุชญา ทัพยาง 032 - ภาษาอังกฤษ
22 451081 น.ส.วรรยา ผลเจริญ 032 - ภาษาอังกฤษ
23 451112 นายสกันต์ บุญจันทร์ 032 - ภาษาอังกฤษ
24 451502 น.ส.ศิรินทิพย์ มีแก้ว 041 - การบัญชี
25 451911 น.ส.กิตติยา รัตนสิน 042 - การจัดการ
26 451960 น.ส.วชิราภรณ์ ศรีประภา 042 - การจัดการ
27 452068 น.ส.ศิรประภา สิทธิสวนจิก 010 - พยาบาลศาสตร์
28 452102 น.ส.วิภาพร อาจหยุด 010 - พยาบาลศาสตร์
29 452111 น.ส.กัณหา โขมศิริ 042 - การจัดการ
30 452119 น.ส.ก้อยกมล อาจเนียม 042 - การจัดการ
31 452154 น.ส.ดวงใจ ปิ่นทอง 010 - พยาบาลศาสตร์
32 452176 น.ส.อรุณลักษณ์ คงไพศาลโสภณ 010 - พยาบาลศาสตร์
33 452249 น.ส.มัณฑนา สิริศักดิ์เกษมพร 041 - การบัญชี
34 452313 น.ส.รัตติกาล เพ็ชรรัตน์ 010 - พยาบาลศาสตร์
35 452358 น.ส.ขวัญใจ แถวสาบุตร 010 - พยาบาลศาสตร์
36 452397 น.ส.นุชนาฏ แสงหัวช้าง 010 - พยาบาลศาสตร์
37 452400 น.ส.วรรณภา นาปรัง 010 - พยาบาลศาสตร์
38 452407 น.ส.ลัดดาวัลย์ ฤทธิ์จรูญ 010 - พยาบาลศาสตร์
39 460001 น.ส.สุกัญญา เกาะแก้ว 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
40 460002 น.ส.คิรากร ใหม่เอี่ยม 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
41 460004 น.ส.นิศารัตน์ ทุมวงษา 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
42 460017 น.ส.เพ็ญพิชชา โหมกระโทก 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
43 460021 น.ส.วราภรณ์ สินภักดี 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
44 460035 น.ส.สุพรรษา จันทรมัสการ 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
45 460040 น.ส.นัทธมน ขำจิตร์ 032 - ภาษาอังกฤษ
46 460047 น.ส.หนึ่งนุช นาคทั่ง 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
47 460062 น.ส.สุรีพร แววสุวรรณ์ 031 - ภาษาจีน
48 460109 นายรัตนพงศ์ สวนศรี 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
49 460133 น.ส.ศิริพร วรรณธนกิจ 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
50 460145 นายณัฐ มนูญศิลป์ 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
51 460310 นายศักดิ์ดา เกิดเล 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
52 460319 น.ส.วิภาวดี จันทร์รอด 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
53 460383 น.ส.จิณณวัตร เกษมธีระสมบูรณ์ 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
54 460397 น.ส.พัชรี กูดเพตรา 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
55 460398 น.ส.ภัทรพร เก่งเจริญกุล 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
56 460406 น.ส.จุรีรัตน์ แซ่โค้ว 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
57 460418 นายบัณณวิช บุญส่ง 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
58 460426 น.ส.มานิตา บุญถนอม 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
59 460540 น.ส.พัชรา โพชะนิกร 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
60 460562 น.ส.จิรวดี รักบัว 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
61 460589 น.ส.มยุรี อำคาแก้ว 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
62 460605 น.ส.สมฤดี กรินทร์ 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
63 460612 น.ส.อรอุมา คชาชื่น 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
64 460635 น.ส.ประภัสสร เพียงงาม 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
65 460645 น.ส.อารีญา สุภโรจน์ 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
66 460646 น.ส.กนกวรรณ เอกวิสป 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
67 460647 น.ส.โสภา ชัยเบญจชัชวาล 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
68 460649 น.ส.เยาวพา จิรธรรมรัตน์ 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
69 460667 น.ส.ปาริชาติ ชะโรจน์บวร 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
70 460725 น.ส.สุภาพร สายทอง 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
71 460818 น.ส.รุ่งทิพย์ ชีวะสุขนนท์ 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
72 460819 น.ส.วรรวิศา มีเดช 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
73 460822 น.ส.มัทนี วิมลวรวิทย์ 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
74 460832 น.ส.เพชรอุมา ทรัพย์วรากรณ์ 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
75 460900 น.ส.วรรณวิศา ประจวบพันธ์ศรี 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
76 460945 น.ส.อรอนงค์ ชัยยะมาคำ 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
77 460965 น.ส.ศรินธร กระจ่างมล 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
78 461010 น.ส.ศิริลักษณ์ กระจ่างพันธ์ 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
79 461045 น.ส.ศศิวิมล เจริญศักดิ์ 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
80 461205 น.ส.ชนัตกานต์ อสิพงษ์ 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
81 461232 น.ส.ชลนิชา ศุภนาม 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
82 461255 น.ส.วรภรณ์ อมรวิชิตเวช 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
83 461263 น.ส.อารียา วิทยาลิขิต 041 - การบัญชี
84 461268 น.ส.ออมกมล พิทักษ์สันติสุข 041 - การบัญชี
85 461273 น.ส.วันวิวาห์ แซ่ชั้น 031 - ภาษาจีน
86 461274 น.ส.ณิช แซ่ชั้น 031 - ภาษาจีน
87 461281 น.ส.ธัญพร เดชธนสิงห์ 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
88 461287 น.ส.ชญานุตน์ ชำนิเวสสะ 041 - การบัญชี
89 461291 น.ส.ธิตินันท์ ภูวประภาชาติ 041 - การบัญชี
90 461295 น.ส.สุกัญญา ราชปรากฏ 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
91 461296 น.ส.จำปา เนตรพิศาลวนิช 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
92 461353 น.ส.อภิรดี สพีทซ์ 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
93 461364 น.ส.วิจิตตรา สง่างาม 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
94 461374 น.ส.พรเพ็ญ ภักตร์วรเทวิน 041 - การบัญชี
95 461376 นายปรัชญา ไชยเจริญ 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
96 461380 น.ส.จันทิมา บุญมา 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
97 461386 น.ส.กิตติยา แซ่ฉั่ว 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
98 461398 น.ส.ชุติมา บูรณะธนิต 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
99 461405 น.ส.พนิดา วุฒิมงคลชัย 041 - การบัญชี
100 461408 นายปรีดา เกรียงยุทธภูมิ 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
101 461422 น.ส.พนิตา คงเจริญ 041 - การบัญชี
102 461424 น.ส.กนกอร พันธุ์โยธี 041 - การบัญชี
103 461456 นายนิธิ บุญไกรภาคย์ 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
104 461485 น.ส.วีรวรรณ เอี่ยมสะอาด 041 - การบัญชี
105 461492 น.ส.วราภรณ์ จำปาศรี 041 - การบัญชี
106 461534 นายภูมินันท์ วรมนธนาเกียรติ 031 - ภาษาจีน
107 461596 นายอนันต์ สว่างแก้ว 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
108 461609 นายวีรวุฒิ อิสระโคตร 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
109 461679 น.ส.พรสวรรค์ ขยันกสิการ 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
110 461680 น.ส.ญาณี สีธาตุ 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
111 461695 น.ส.อาลิษา พานิชกุล 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
112 461702 นายวรชาติ สิทธิชัย 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
113 461885 น.ส.สุภาวดี สุขมา 021 - สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
114 461892 น.ส.อภิรดี โทนุสิทธิ์ 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
115 461909 น.ส.ภัทรินทราทร แซ่ตั้ง 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
116 461939 น.ส.อารีรัตน์ นิจจะรักษ์ 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
117 461942 น.ส.ศิริญญา ข้อยุ่น 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
118 461943 นายวัชรพล งามเนตร 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
119 461978 น.ส.สุพัตรา ศรีนรคุตร์ 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
120 462001 น.ส.อันธิกา จิตต์จรัส 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
121 462013 น.ส.สุชาดา พาชีครีพาพล 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
122 462017 น.ส.วนิดา สะอาดศรี 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
123 462019 น.ส.พรพรรณ พลอยแดง 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
124 462041 น.ส.เกสรา ไกรเดชธนธร 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
125 462065 น.ส.วิลาวัลย์ พงษ์ไพร 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
126 462168 น.ส.ชลธิชา ตัญกาญจน์ 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
127 462199 น.ส.ฐิติมน เอียดวิจิตร 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
128 462246 นายยุทธพร ภุมราเศวต 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
129 462311 น.ส.ทิพย์สุดา รอดระหงษ์ 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
130 462345 น.ส.นภาลัย ริวัฒนา 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
131 462358 นายนพพล สิ้มสุธาโภชน์ 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
132 462362 น.ส.สมฤดี เกลี้ยงกลม 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
133 470002 น.ส.อรวรรณ ศิรินาถ 046 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
134 470010 น.ส.ทิพย์สุคนธ์ ระพีแสง 041 - การบัญชี
135 470044 น.ส.นิธิญา วรสุข 041 - การบัญชี
136 470055 น.ส.วาสินี แจ้งประดิษฐ์ 041 - การบัญชี
137 470080 น.ส.อรฉัตร เปลื้องนาผล 031 - ภาษาจีน
138 470091 นายคณิน บุญธง 041 - การบัญชี
139 470112 น.ส.ชนิดา ปรีชา 041 - การบัญชี
140 470128 น.ส.กาญจนา รักษ์ผดุงพล 041 - การบัญชี
141 470131 น.ส.ปวีณา เมเศรษฐี 041 - การบัญชี
142 470133 น.ส.ภนิตา พรชัยวัฒนากร 041 - การบัญชี
143 470150 น.ส.รสริน สวนทอง 041 - การบัญชี
144 470190 น.ส.ศศิพิมล เปรมชัยอนุรักษ์ 041 - การบัญชี
145 470231 น.ส.นัยน์ปพร กบิลสิงห์ 041 - การบัญชี
146 470386 น.ส.ศุภรัตน์ พิเชฐจำเริญ 041 - การบัญชี
147 470438 น.ส.อพัชฌา มงกุฎวิสุทธิ์ 031 - ภาษาจีน
148 470667 นายสมศักดิ์ ไกรเมฆ 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
149 470728 น.ส.กัญญารัตน์ ไตรภพสุวรรณ 041 - การบัญชี
150 470802 น.ส.ศิริพร กำแพงแก้ว 041 - การบัญชี
151 470803 น.ส.สรญา ตันสกุล 041 - การบัญชี
152 470819 น.ส.วุฒิพร ใจหาญ 041 - การบัญชี
153 470821 น.ส.ทิวานันท์ ทนันไชย 041 - การบัญชี
154 470836 น.ส.มณีรัตน์ สุขเกษม 041 - การบัญชี
155 470856 น.ส.วริศรา ศรีธรรมรงค์ 033 - การท่องเที่ยว
156 471071 นายสุพจน์ อมตสวัสดี 046 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
157 471107 น.ส.ปาริชาติ กรุดภู่ 120 - นิติศาสตร์
158 471110 น.ส.ศิริกัลยา คำจร 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
159 471140 น.ส.พรพรรณ ฉ่ำฉิม 041 - การบัญชี
160 471214 น.ส.พิชชาภรณ์ หงษ์จร 032 - ภาษาอังกฤษ
161 471217 นายปรัชญา ขันสัมฤทธิ์ 032 - ภาษาอังกฤษ
162 471250 น.ส.กนกพร ลาภกิจจึงเจริญ 032 - ภาษาอังกฤษ
163 471282 น.ส.กษิรา ธาดาสกุลชัย 032 - ภาษาอังกฤษ
164 471320 น.ส.ชไมพร กล่อมเผือก 032 - ภาษาอังกฤษ
165 471347 น.ส.สุดาพร มูลสาร 032 - ภาษาอังกฤษ
166 471353 น.ส.เสาวรัจรี ศรีเลิศ 032 - ภาษาอังกฤษ
167 471363 น.ส.สมพร ศรีสัมฤทธิ์ 032 - ภาษาอังกฤษ
168 471441 น.ส.มัลลิกา ตรีจิตรมั่นคง 032 - ภาษาอังกฤษ
169 471446 น.ส.กนกวรรณ ชลาไทย 032 - ภาษาอังกฤษ
170 471462 น.ส.อารดา ปรมัตถกุล 032 - ภาษาอังกฤษ
171 471468 น.ส.มุฑิตา เครือวัลย์ 032 - ภาษาอังกฤษ
172 471479 น.ส.จิตรลดา บุญทองเพชร 046 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
173 471513 น.ส.วรรณภา เชื้อสะอาด 032 - ภาษาอังกฤษ
174 471551 น.ส.วรรณนิภา ทิพย์พรวงษ์ 032 - ภาษาอังกฤษ
175 471592 น.ส.วริศรา บุนนาค 032 - ภาษาอังกฤษ
176 471634 นายพลกฤต ขวัญมณี 032 - ภาษาอังกฤษ
177 471638 น.ส.เพ็ญนภา ชมที 110 - การแพทย์แผนจีน
178 471660 น.ส.กรติยา บัวผัน 032 - ภาษาอังกฤษ
179 471672 นายวุฒิชัย รัตนศุกล 046 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
180 471673 น.ส.ระพีพรรณ กวีวุฒฑ์ 032 - ภาษาอังกฤษ
181 471675 น.ส.เปรมรัตนา ว่องเจริญกิจ 032 - ภาษาอังกฤษ
182 471691 นายวิทวัส เสนีรัตน์ 046 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
183 471693 น.ส.อนันตา บัวนาเมือง 041 - การบัญชี
184 471723 น.ส.ศิริรุ่ง ต่อเทียนชัย 046 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
185 471725 นายฉัตรเทพ สุขยิ่ง 046 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
186 471739 นายจิรพล อินธิชิต 046 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
187 471743 น.ส.จารุวรรณ คลังสิน 046 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
188 471751 น.ส.อัจฉรา แซ่ตั้ง 046 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
189 471754 นายอรรถพล เมฆศรี 046 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
190 471755 น.ส.นิตยา หาตู้ 042 - การจัดการ
191 471786 น.ส.พรประเสริฐ ตระกูลรัมย์ 010 - พยาบาลศาสตร์
192 471792 น.ส.เจนทิมา ช้างวิเศษ 042 - การจัดการ
193 471793 นายสันติพงศ์ จิโรจน์กุลกิจ 043 - การตลาด
194 471795 น.ส.นฤมล โสพุฒอ่อน 010 - พยาบาลศาสตร์
195 471840 น.ส.นริศรา สุวรรณกิจ 010 - พยาบาลศาสตร์
196 471846 น.ส.สุภาพร อุบลเผื่อน 010 - พยาบาลศาสตร์
197 471854 น.ส.จิราภรณ์ อุ้ยฟัก 010 - พยาบาลศาสตร์
198 471857 น.ส.ปรียาภรณ์ สีเขียว 010 - พยาบาลศาสตร์
199 471860 น.ส.วิชุดา พันธ์แจ่ม 046 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
200 471866 น.ส.ปราณี ต๊ะนัย 010 - พยาบาลศาสตร์
201 471867 นายชวลิต เดชะนรานนท์ 046 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
202 471869 น.ส.ทัศนีย์ พิมโสภา 010 - พยาบาลศาสตร์
203 471873 น.ส.เปรมจิตร์ จรจำรัส 010 - พยาบาลศาสตร์
204 471879 น.ส.เจตนิพิฐ ทวีสิทธิเดช 010 - พยาบาลศาสตร์
205 471883 น.ส.ขนิษฐา รุจิญาติ 010 - พยาบาลศาสตร์
206 471887 น.ส.เกษศิณี เฟื่องฟู 010 - พยาบาลศาสตร์
207 471891 น.ส.ธิดารัตน์ เสมอ่วม 010 - พยาบาลศาสตร์
208 471895 น.ส.กุลนันทน์ สีสาม 042 - การจัดการ
209 471909 นายสมทูล โพธิวัฒน์ 046 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
210 471923 น.ส.อัญชนา คิดรู้การ 010 - พยาบาลศาสตร์
211 471933 นายสุธนัย อนุจารีวัฒน์ 403 - การตลาด (ต่อเนื่อง ภาคปกติ)
212 471938 น.ส.สุภาพ มาประจวบ 046 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
213 471967 น.ส.วาสนา บุปผาโรจน์ 403 - การตลาด (ต่อเนื่อง ภาคปกติ)
214 472010 น.ส.ปิยะมาศ พร้อมพรั่ง 110 - การแพทย์แผนจีน
215 472054 น.ส.จันจิรา พันวัง 046 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
216 472055 น.ส.รุ่งอรุณ จันทรเรือง 402 - การจัดการ (ต่อเนื่อง ภาคปกติ)
217 472059 น.ส.บังอร ดีมา 403 - การตลาด (ต่อเนื่อง ภาคปกติ)
218 472085 น.ส.รุ่งนภา จินดาวรรณ 046 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
219 472117 น.ส.สุกัญญา โอภาศะนันทน์ 402 - การจัดการ (ต่อเนื่อง ภาคปกติ)
220 472141 น.ส.หทัยทิพย์ ศรีนวลจันทร์ 032 - ภาษาอังกฤษ
221 472163 น.ส.ชลธิชา อัมภิกาภรณ์ 403 - การตลาด (ต่อเนื่อง ภาคปกติ)
222 472171 นายชัยวัฒน์ หอมดอก 046 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
223 472229 นายนพพร หิรัญสุข 402 - การจัดการ (ต่อเนื่อง ภาคปกติ)
224 472329 น.ส.ดวงใจ ทรัพย์ทวีวัฒนา 403 - การตลาด (ต่อเนื่อง ภาคปกติ)
225 472396 นายนนท์ นาคหิรัญ 403 - การตลาด (ต่อเนื่อง ภาคปกติ)
226 472405 น.ส.ญาณิน วิสมิตะนันทน์ 034 - ภาษาและวัฒนธรรมไทย
227 472424 นายมานพ เจริญแสง 046 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
228 472438 นายสิทธิโชค วุฒิชัยชาญกุล 042 - การจัดการ
229 472445 น.ส.ธัญญรัตน์ งามพงศ์พรรณ 403 - การตลาด (ต่อเนื่อง ภาคปกติ)
230 472563 น.ส.วันวิสาข์ พรหมศิริ 034 - ภาษาและวัฒนธรรมไทย
231 472572 น.ส.วราภรณ์ ชื่นชอบ 402 - การจัดการ (ต่อเนื่อง ภาคปกติ)
232 472573 น.ส.มลฤดี สุภาผล 402 - การจัดการ (ต่อเนื่อง ภาคปกติ)
233 472591 น.ส.นฤมล นาคดี 046 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
234 472595 น.ส.สมพร การสร้าง 402 - การจัดการ (ต่อเนื่อง ภาคปกติ)
235 472596 น.ส.ณภัทร อัศวทวีบุญ 120 - นิติศาสตร์
236 472603 นายมนัสชัย ภูศักดิ์ 402 - การจัดการ (ต่อเนื่อง ภาคปกติ)
237 472616 นายภูริวัตร์ กุหลาบ 120 - นิติศาสตร์
238 480008 น.ส.ยุวพรรณ อนุวงศ์นวรัตน์ 060 - เภสัชศาสตร์
239 480014 น.ส.พรทิพย์ เฉวียงวาส 060 - เภสัชศาสตร์
240 480016 น.ส.มาศสุภา บำรุงจิตต์ 060 - เภสัชศาสตร์
241 480018 น.ส.ธัญลักษณ์ เลิศทักษิณานนท์ 031 - ภาษาจีน
242 480019 นายธนรรฆย์ นวลักษณกวี 060 - เภสัชศาสตร์
243 480021 น.ส.รุ่งรัศมี แซ่เต็ง 031 - ภาษาจีน
244 480022 นายสุวิเชฏ ชัยลี 031 - ภาษาจีน
245 480023 นายสรพงศ์ สันติสุขหทัย 031 - ภาษาจีน
246 480025 น.ส.อัญชลี ศรีพรรณารักษ์ 031 - ภาษาจีน
247 480033 นายกิจสุวัชร์ ชาญสถิร 031 - ภาษาจีน
248 480054 น.ส.หนึ่งฤทัย ผาสุข 043 - การตลาด
249 480061 น.ส.วัลภา คำศรี 043 - การตลาด
250 480073 น.ส.รัตนาวดี สุระพินิจ 043 - การตลาด
251 480077 น.ส.พรพิมล นุชเล็ก 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
252 480088 น.ส.เจนจิรา ชมชื่น 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
253 480100 น.ส.ฉัตรเงิน สุนทรสถิตย์วงศ์ 031 - ภาษาจีน
254 480104 น.ส.ชุติมา ตั้งวิริยะพาณิชย์ 060 - เภสัชศาสตร์
255 480110 น.ส.มยุรี ใจเจริญสกุลดี 031 - ภาษาจีน
256 480111 นายจิรายุส จันทรประภาพ 021 - สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
257 480115 น.ส.สุพัตรา เลิศผล 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
258 480121 นายสุพจน์ เจริญเพชรไพศาล 031 - ภาษาจีน
259 480126 น.ส.ปภาวรินทร์ กล้าหาญ 043 - การตลาด
260 480132 น.ส.ศิริขวัญ พรหมศาสตร์ 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
261 480146 น.ส.วารุณี เนตยพันธ์ 043 - การตลาด
262 480148 นายสุธา โพธิ์ตระกูล 031 - ภาษาจีน
263 480155 นายสมบูรณ์ แซ่จัง 031 - ภาษาจีน
264 480156 นายศิริพันธุ์ พิทักษ์วาวี 031 - ภาษาจีน
265 480158 นายณพล ประยูรเกียรติ 043 - การตลาด
266 480163 น.ส.วิลาวรรณ วงศ์กาฬสินธุ์ 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
267 480183 น.ส.ปัฐติมา สุจริต 043 - การตลาด
268 480191 น.ส.บุษบา ชูสงฆ์ 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
269 480195 น.ส.สุกัลยา ศิลาสวรรค์ 043 - การตลาด
270 480196 น.ส.วิลาวรรณ ศรีเมฆ 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
271 480198 น.ส.สุภัตทรา รุ่งรส 043 - การตลาด
272 480206 น.ส.ปารณี การอ่วม 043 - การตลาด
273 480211 นายกิตติศักดิ์ สุรชัยธนวัฒน์ 043 - การตลาด
274 480212 น.ส.ขวัญตา มนัสศิลา 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
275 480220 น.ส.จรัสศรี ถวิล 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
276 480237 น.ส.ธัญญลักษณ์ ไซร์นนทรีย์ 032 - ภาษาอังกฤษ
277 480239 น.ส.กุลชลี มีสัตย์ 043 - การตลาด
278 480242 นายฐานิศวร์ เธียรกิตติ์ธนา 032 - ภาษาอังกฤษ
279 480243 นายภาคภูมิ พงษ์ธนะเศรษฐ 032 - ภาษาอังกฤษ
280 480244 น.ส.ขวัญฤทัย กรีทอง 032 - ภาษาอังกฤษ
281 480245 น.ส.กรรณิกา อิสรินทร์ 032 - ภาษาอังกฤษ
282 480246 น.ส.กุลิสรา กลิ่นเกษร 032 - ภาษาอังกฤษ
283 480264 น.ส.ยุพา วัชรธีรสกุล 031 - ภาษาจีน
284 480265 น.ส.วิไลพร เพิ่มพูล 043 - การตลาด
285 480266 น.ส.กชกร กมลศรี 043 - การตลาด
286 480267 น.ส.บงกชกร ท้วมพงษ์ 043 - การตลาด
287 480296 น.ส.เพ็ญพิชชา อมรพงค์ 032 - ภาษาอังกฤษ
288 480300 น.ส.พิชญามนต์ จูฑะเตมีย์ 043 - การตลาด
289 480314 น.ส.ศิวลี หิมเวช 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
290 480319 นายพิชญุตม์ เสี่ยงบุญ 032 - ภาษาอังกฤษ
291 480321 น.ส.ศิริลักษณ์ ภูมิภัทรพงศ์ 032 - ภาษาอังกฤษ
292 480325 นายสุพจน์ แซ่ลี้ 031 - ภาษาจีน
293 480333 น.ส.วัชรินทร์ ศิริจันทร์ 032 - ภาษาอังกฤษ
294 480338 นายศิริ สองแสงศิริศักดิ์ 043 - การตลาด
295 480349 นายนันทวุฒิ พนาดร 043 - การตลาด
296 480351 นายเมธาวี จาริยพานิช 043 - การตลาด
297 480354 น.ส.หนึ่งฤทัย รัตนวรรณ์ 032 - ภาษาอังกฤษ
298 480359 นายพงศกร สุวรรณ 043 - การตลาด
299 480368 น.ส.ยุวดี สังวาลวิชัยโรจน์ 043 - การตลาด
300 480369 น.ส.วนิดา รัตนอมรภิรมย์ 043 - การตลาด
301 480370 น.ส.ธัญญา โชติวินิจฉัย 032 - ภาษาอังกฤษ
302 480377 น.ส.หทัยทิพย์ ทั่งพรม 032 - ภาษาอังกฤษ
303 480380 นายนพรัตน์ แซ่ซี 031 - ภาษาจีน
304 480387 นายวาทิตย์ ทัศนชัยกุล 043 - การตลาด
305 480389 น.ส.สุภาภรณ์ ขันดี 043 - การตลาด
306 480399 น.ส.ลลิญา พวงนาค 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
307 480404 น.ส.จิตรภา วรพงศ์พิเชษฐ 032 - ภาษาอังกฤษ
308 480405 น.ส.ปภัสสิลิล นวลปาน 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
309 480411 น.ส.ภคินี เจริญศรีจันทร์ 032 - ภาษาอังกฤษ
310 480426 นายภัทรกร นิลโนรี 043 - การตลาด
311 480428 นายขวัญ ศรีเกตุ 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
312 480440 นายสุทธีรักษ์ เชยจันทา 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
313 480447 นายอาทร เหลาค้อ 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
314 480451 นายชัยอนันต์ เทพทัย 043 - การตลาด
315 480463 นายถกลรัตน์ พันธุ์สืบ 043 - การตลาด
316 480465 น.ส.ธิติมา แซ่ลี่ 031 - ภาษาจีน
317 480467 น.ส.พยอม เนียมหมวด 032 - ภาษาอังกฤษ
318 480511 น.ส.ศิริพักตร์ เกตุพานิช 060 - เภสัชศาสตร์
319 480540 น.ส.ชุติกาญจน์ ติธาดา 060 - เภสัชศาสตร์
320 480559 นายจุมพล พัฒนไทยานนท์ 060 - เภสัชศาสตร์
321 480591 น.ส.เจนจิรา สมุทรเพรียว 010 - พยาบาลศาสตร์
322 480592 นายจักรกฤช คำภะวา 010 - พยาบาลศาสตร์
323 480593 น.ส.ปริศนา ตุ่มไทยสาคร 010 - พยาบาลศาสตร์
324 480595 น.ส.เดือนเต็ม มาแสง 010 - พยาบาลศาสตร์
325 480596 น.ส.สุพัตรตรา หนูตะเภา 010 - พยาบาลศาสตร์
326 480597 น.ส.ขนิษฐา ไชยน้ำอ้อม 010 - พยาบาลศาสตร์
327 480598 น.ส.เกษร เขียวสี 010 - พยาบาลศาสตร์
328 480599 น.ส.ประภาพรรณ ประครองญาติ 010 - พยาบาลศาสตร์
329 480603 น.ส.มัณฑนา จุลละศร 010 - พยาบาลศาสตร์
330 480604 น.ส.สุจิตรา พิมพ์เพ็ชร 010 - พยาบาลศาสตร์
331 480605 น.ส.ธัญพิชชา ทุมาโต 010 - พยาบาลศาสตร์
332 480606 น.ส.ธัญญาภา พิมพ์พันธ์ 010 - พยาบาลศาสตร์
333 480608 น.ส.ประกายแก้ว เตียหุน 010 - พยาบาลศาสตร์
334 480611 น.ส.นริศรา เพชรจูด 010 - พยาบาลศาสตร์
335 480613 น.ส.ศิริวรรณ ตั้งใจ 010 - พยาบาลศาสตร์
336 480614 น.ส.สาวิตรี ทวีกุล 010 - พยาบาลศาสตร์
337 480615 น.ส.ศิรินุช ชมภูวงค์ 010 - พยาบาลศาสตร์
338 480620 น.ส.อัญชลี จิตรรักษ์ 010 - พยาบาลศาสตร์
339 480622 น.ส.รุ่งรัตน์ ถ้ำหิน 010 - พยาบาลศาสตร์
340 480623 น.ส.กีรติ อุ่ยวัฒนพงศ์ 060 - เภสัชศาสตร์
341 480624 น.ส.ศศิวิมล คณาวิวัฒน์ 060 - เภสัชศาสตร์
342 480630 น.ส.รพีพรรณ มังกร 060 - เภสัชศาสตร์
343 480631 น.ส.สิริลักษณ์ ศรีฉ่ำ 060 - เภสัชศาสตร์
344 480633 น.ส.จิตรวดี ทองธนะเศรษฐ์ 060 - เภสัชศาสตร์
345 480634 น.ส.มัทนา อ่อนสำราญ 060 - เภสัชศาสตร์
346 480635 น.ส.สุธาบดี ชัยเดช 060 - เภสัชศาสตร์
347 480636 น.ส.จริยาพร พุ่มสกุล 060 - เภสัชศาสตร์
348 480638 น.ส.ประภัสรา สมจิตร 060 - เภสัชศาสตร์
349 480640 น.ส.พัชรินทร์ อังสุนทรสฤษดิ์ 060 - เภสัชศาสตร์
350 480642 น.ส.ชนม์นิภา มุกดา 060 - เภสัชศาสตร์
351 480643 น.ส.งามเพ็ญ เกริงกำจรกิจ 060 - เภสัชศาสตร์
352 480644 น.ส.สุพัตรา ภัทรจินดา 060 - เภสัชศาสตร์
353 480645 น.ส.วรรณวิษา บุญญะริกพันธุ์ชัย 060 - เภสัชศาสตร์
354 480646 น.ส.ฉัตรกมล พยับไชยกุล 060 - เภสัชศาสตร์
355 480653 น.ส.ลงนวล ม่วงมีค่า 060 - เภสัชศาสตร์
356 480654 นายจตุพงศ์ นวพรชัย 060 - เภสัชศาสตร์
357 480656 น.ส.ณัฐฑิณี กิตติพงศ์พิทยา 060 - เภสัชศาสตร์
358 480661 น.ส.สุฐิตา ฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ 060 - เภสัชศาสตร์
359 480662 น.ส.ปัณฑพร กาญจนฉายา 060 - เภสัชศาสตร์
360 480665 น.ส.ณิชมน พูลเพิ่ม 660 - เภสัชศาสตร์ (ภาคสมทบ)
361 480668 น.ส.เสาวลักษณ์ ขันงาม 060 - เภสัชศาสตร์
362 480669 น.ส.นิศานาถ รุ่งเมือง 060 - เภสัชศาสตร์
363 480670 น.ส.ยุวลักษณ์ ปะนะ 060 - เภสัชศาสตร์
364 480671 นายอภิสิทธิ์ พรหมศาสตร์ 060 - เภสัชศาสตร์
365 480678 น.ส.กาญจนา ส่งเสริม 060 - เภสัชศาสตร์
366 480683 น.ส.อนุสสรา เวชชานุเคราะห์ 060 - เภสัชศาสตร์
367 480685 น.ส.อุษณีษ์ บุญปราศภัย 060 - เภสัชศาสตร์
368 480691 นายชัยภัทร์ เกียรติทวีมั่นคง 060 - เภสัชศาสตร์
369 480697 น.ส.อตินันท์ สิงห์โตนิเวศ 060 - เภสัชศาสตร์
370 480729 น.ส.นิภารัตน์ รักนุ้ย 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
371 480736 น.ส.รัตยา นามประเสริฐ 080 - กายภาพบำบัด
372 480777 นายธวัฒน์ชัย เลิศฤทธิ์ศิริกุล 660 - เภสัชศาสตร์ (ภาคสมทบ)
373 480800 น.ส.พรนภา ตระกูลอู๋ 043 - การตลาด
374 480821 น.ส.ทิพรัตน์ วงค์กำภู 032 - ภาษาอังกฤษ
375 480825 น.ส.รุจิรา แก่นประกอบ 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
376 480833 นายวิรัตน์ แก้วมุกดา 043 - การตลาด
377 480848 น.ส.ธมลวรรณ พงษ์พิศิษฎ์กุล 041 - การบัญชี
378 480856 นายอภิเชษฐ หรุ่นทอง 041 - การบัญชี
379 480859 นายไพศาล ภุ่จินดาตระกุล 043 - การตลาด
380 480864 น.ส.นัณท์ณภัส มนไตร 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
381 480870 น.ส.ลัดดาวัลย์ ศิลป์ชัย 041 - การบัญชี
382 480873 น.ส.วนิดา มีอาญา 043 - การตลาด
383 480876 น.ส.รัชฎาวรรณ อนุพงษ์ภิชาติ 041 - การบัญชี
384 480883 น.ส.อังสุมาลิน ชัยเฉลียว 041 - การบัญชี
385 480888 น.ส.ปริศนา พรมมา 041 - การบัญชี
386 480896 น.ส.อรพรรณ รุ่งเรือง 041 - การบัญชี
387 480906 น.ส.วรนุช ลิมกุล 041 - การบัญชี
388 480907 น.ส.กัญญาณัฐ รัตนสมผล 031 - ภาษาจีน
389 480915 น.ส.ศรัญญา บุญอิน 041 - การบัญชี
390 480917 น.ส.ปิยนุช ผจงกิจกำธร 041 - การบัญชี
391 480921 นายพรเทพ ตันเจริญ 043 - การตลาด
392 480927 น.ส.ทิวากร กิจสุวิโรจน์ 041 - การบัญชี
393 480932 น.ส.ธัญญาลักษณ์ หงษ์เวียงจันทร์ 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
394 480944 น.ส.วรรณวีร์ อดิศัยภารดี 041 - การบัญชี
395 480946 น.ส.พัชรี หิรัญ 043 - การตลาด
396 480956 นายคมกริช พุกพิกุล 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
397 480960 น.ส.สกุลรัตน์ แซ่ตั้ง 043 - การตลาด
398 480963 น.ส.ทิพากร กุลสวัสดิ์ 041 - การบัญชี
399 480972 น.ส.วิภาวดี จันทร์ทอง 031 - ภาษาจีน
400 480977 นายโมฮาเหม็ด ออนดาวูด 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
401 480980 น.ส.เกษณีย์ ประจง 043 - การตลาด
402 480987 น.ส.วิมลรัตน์ กันตังกุล 043 - การตลาด
403 480988 น.ส.วชิราพร วิวัฒนโสภา 041 - การบัญชี
404 480990 น.ส.สมฤดี แซ่โง้ว 041 - การบัญชี
405 480999 นายอภิวัฒน์ เชื้อเจริญ 402 - การจัดการ (ต่อเนื่อง ภาคปกติ)
406 481001 น.ส.ลลิตา สุดจิตต์ 041 - การบัญชี
407 481002 น.ส.บุญญาพร กันภัย 041 - การบัญชี
408 481007 น.ส.ยุภาพร พลหมั่น 402 - การจัดการ (ต่อเนื่อง ภาคปกติ)
409 481014 น.ส.สุวิตา แย้มเสาธง 402 - การจัดการ (ต่อเนื่อง ภาคปกติ)
410 481022 น.ส.จาฏุพัจน์ ศุภจิตธนานันท์ 043 - การตลาด
411 481023 น.ส.อรพิน อยู่อินทร์ 021 - สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
412 481027 น.ส.วีรยา ทรงวัฒนา 031 - ภาษาจีน
413 481032 น.ส.ศรีพรรณ เงินท้วม 043 - การตลาด
414 481046 น.ส.จิราภรณ์ ไพบูลย์ 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
415 481063 น.ส.ปณิตา เสรีวัลลภ 043 - การตลาด
416 481069 น.ส.กิติยา เอี่ยมสำอางค์ 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
417 481071 น.ส.นุชศรา มหาวงศ์ 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
418 481080 นายมุขพล บุญเต่าน้อย 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
419 481085 น.ส.ดวงใจ โพธิ์สุข 402 - การจัดการ (ต่อเนื่อง ภาคปกติ)
420 481093 น.ส.ผกามาศน์ ขาวมี 402 - การจัดการ (ต่อเนื่อง ภาคปกติ)
421 481106 น.ส.ยุวดี ขลุ่ยภิรมย์รัตน์ 402 - การจัดการ (ต่อเนื่อง ภาคปกติ)
422 481108 น.ส.วิมล โพธิ์ขำ 402 - การจัดการ (ต่อเนื่อง ภาคปกติ)
423 481117 น.ส.สุมาลัย สีหารัตน์ 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
424 481131 น.ส.สิริจันทร์ อุตชุมพิสัย 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
425 481136 นายพิรุณ น้อยอิ่มใจ 021 - สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
426 481153 น.ส.นาตยา คล้ายมีปาน 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
427 481179 น.ส.กรวิกา หาระสาร 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
428 481182 น.ส.กุสุมา กองทรัพย์ 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
429 481195 น.ส.กลอยใจ เอี่ยมแก้ว 402 - การจัดการ (ต่อเนื่อง ภาคปกติ)
430 481225 น.ส.อรอนงค์ กัญญาคำ 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
431 481228 น.ส.ญาณี บรเทศวาทิน 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
432 481239 น.ส.นรินทร์ หุยวัน 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
433 481240 น.ส.รุ่งทิวา แน่นพิมาย 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
434 481243 น.ส.สุดาวดี สุดขาว 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
435 481245 น.ส.จิราพร จันทร์พล 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
436 481247 นายธเนศ ชัยมนตรี 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
437 481250 น.ส.นัฐกานต์ สีแก้วกล้า 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
438 481282 น.ส.นริสรา วงพิเดช 402 - การจัดการ (ต่อเนื่อง ภาคปกติ)
439 481296 น.ส.เยาวลักษณ์ ปานแดง 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
440 481326 น.ส.ศิริวรรณ พรมงาม 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
441 481342 น.ส.สุธิดา อินทราภรณ์ 402 - การจัดการ (ต่อเนื่อง ภาคปกติ)
442 481358 นายยุทธจักร เศรษฐภักดี 660 - เภสัชศาสตร์ (ภาคสมทบ)
443 481374 น.ส.ชุษณีญา อุดมรัตน์ 060 - เภสัชศาสตร์
444 481380 น.ส.นัยนา มณีมัย 660 - เภสัชศาสตร์ (ภาคสมทบ)
445 481386 น.ส.ธิติวรรณ โสมาเกตุ 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
446 481392 น.ส.ปวิตรา สุขแก้ว 010 - พยาบาลศาสตร์
447 481394 น.ส.เย็นฤดี มีครไทย 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
448 481408 น.ส.รวินท์นิภา กานต์ธนวัฒน์ 110 - การแพทย์แผนจีน
449 481409 น.ส.วิภา เก่งอนันต์สกุล 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
450 481412 น.ส.สุกัญญา กาญจนเกตุ 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
451 481439 น.ส.นาฏระพี ลิยิ้ม 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
452 481454 น.ส.นราพร ธรรมบำรุง 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
453 481459 นายยชญา อมตกาญจนวงศ์ 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
454 481475 นายภูวนาถ ตัณนิติศุภวงษ์ 031 - ภาษาจีน
455 481505 น.ส.พนิดา หย่องฮวย 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
456 481506 น.ส.สกุลรัตน์ ทองเขียว 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
457 481514 น.ส.จิดาภา พงษ์ประเสริฐ 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
458 481518 น.ส.สุดา ชัยจารุพันธ์ 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
459 481519 น.ส.อุษา เกิดแก้ว 091 - การบริหารโรงพยาบาล
460 481531 น.ส.สรัลจิรัสย์ สร้อยสน 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
461 481568 น.ส.กนกวรรณ สงวนชื่อ 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
462 481582 น.ส.รัตนา นาป้อม 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
463 481583 น.ส.สาลินี เอกนิกร 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
464 481585 นายวิษณุ ฉิมงาม 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
465 481587 น.ส.ปานใจ ลากุล 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
466 481595 น.ส.จารุวรรณ คูหาเหมรัตน์ 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
467 481604 น.ส.นิภาพร ศรีมาขันธ์ 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
468 481607 น.ส.รัตนาภรณ์ ทิพย์สิทธิ์ 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
469 481611 น.ส.นิชานาถ ศรีอุบล 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
470 481620 น.ส.ชญานิศ เวียงสมุทร 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
471 481621 น.ส.อ้อยใจ แสนวิโลหา 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
472 481626 น.ส.พิชญา แก่นนาคำ 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
473 481650 น.ส.จุฑามาศ บำรุงอ่วม 046 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
474 481655 น.ส.สุวารี ฉิมไล้ 046 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
475 481671 น.ส.ลัดดาวัลย์ จกัลยา 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
476 481672 นายนิษณะ เจียตระกูล 031 - ภาษาจีน
477 481674 น.ส.วาสนา พรเจริญ 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
478 481675 น.ส.เบญจวรรณ เรืองรัตน์ 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
479 481676 น.ส.ศุภรัตน์ ศรีชู 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
480 481678 น.ส.สมหญิง อุปมัย 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
481 481681 นายกิตติพศ เมธาสถิตย์สุข 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
482 481685 น.ส.พัชรา จันทรทะพันธ์ 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
483 481692 นายมนตรี เลอเลิศวณิชย์ 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
484 481697 น.ส.วรรณวนัช วัฒนกูล 033 - การท่องเที่ยว
485 481705 น.ส.อรอุมา สว่างจันทร์ 033 - การท่องเที่ยว
486 481711 นายแสงชัย ผลบุตร์ 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
487 481720 น.ส.อัจจิมา ประสิทธิเม 032 - ภาษาอังกฤษ
488 481726 น.ส.ชลธิชา มรรคผล 032 - ภาษาอังกฤษ
489 481727 น.ส.จารุณี ทองบริบูรณ์ 032 - ภาษาอังกฤษ
490 481732 น.ส.ขวัญชนก ไชยสงคราม 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
491 481734 น.ส.วิชุดา พิมพ์สา 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
492 481737 น.ส.จุไรรัตน์ พิศลืม 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
493 481738 นายเบญจรงค์ จันทร์สว่าง 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
494 481741 น.ส.จิตติมา ทับจันทร์ 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
495 481748 น.ส.สุพัตรา พานิชนาวา 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
496 481763 น.ส.มยุรี ปัญนาวี 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
497 481780 น.ส.ยุวฎี สิงห์เจริญ 032 - ภาษาอังกฤษ
498 481781 น.ส.ปรมา ปลื้มจิตร 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
499 481788 น.ส.ดวงเดือน บัวเกตุ 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
500 481800 น.ส.พลอยไพลิน บุญมัย 032 - ภาษาอังกฤษ
501 481823 น.ส.นนทรี จิตแสง 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
502 481836 น.ส.สุภาภรณ์ ไกรราม 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
503 481845 น.ส.วาสนา ทองอร่าม 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
504 481850 น.ส.กมลวรรณ บุตรประเสริฐ 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
505 481854 นายยุทธวัฒน์ ธรรมเกษร 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
506 481865 น.ส.วิภารัตน์ เสาแก้ว 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
507 481902 น.ส.จินตนา จินดาสิงห์ 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
508 481920 น.ส.บัวเงิน สุขประเสริฐ 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
509 481928 น.ส.เบญจมาศ พงษ์พล 032 - ภาษาอังกฤษ
510 481983 น.ส.อินทิรา ทิพนาค 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
511 482002 น.ส.อรพรรณ อภิบาล 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
512 482007 นายภัทรชัย ต่ายเกิด 091 - การบริหารโรงพยาบาล
513 482024 น.ส.นภาภรณ์ เริ่มทอง 032 - ภาษาอังกฤษ
514 482026 น.ส.เพ็ญนภา รัตนชูเอก 032 - ภาษาอังกฤษ
515 482031 น.ส.มัจฉา สุนันท์ 032 - ภาษาอังกฤษ
516 482038 น.ส.นิติมา วรรณทอง 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
517 482046 น.ส.ยุวดี ศรีแก่นทราย 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
518 482052 น.ส.ศิริรัตน์ รัตยัง 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
519 482061 น.ส.ตติยารัตน์ ศศิวรเดช 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
520 482063 น.ส.ธนิกานต์ วณิชอนุกูล 091 - การบริหารโรงพยาบาล
521 482066 น.ส.ศิริวรรณ พันธ์สวัสดิ์ 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
522 482067 น.ส.อนิสรา สมคิด 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
523 482070 น.ส.หนึ่งฤทัย ประทุมแก้ว 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
524 482072 น.ส.รัตนาวดี อ่วมสอาด 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
525 482082 น.ส.วรัญญา อัปมาเก 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
526 482086 น.ส.นริศรา แสงสว่าง 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
527 482099 น.ส.นุชนภา ทวีเปล่ง 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
528 482101 น.ส.สุพัตรา มงคลบุญ 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
529 482109 นายณัฐพงศ์ การะเกต 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
530 482115 น.ส.ธีราภรณ์ สิมมา 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
531 482121 น.ส.สุรีรัตน์ เมธาวันทนากร 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
532 482132 น.ส.สุพัตรา ผมไผ 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
533 482137 น.ส.วงเดือน มามั่ง 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
534 482141 นายอัมพร ดวงจันทร์ 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
535 482144 น.ส.สุดารัตน์ อัปการัตน์ 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
536 482148 นายสุรชัย ไชยหงษา 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
537 482149 นายทศพล ชาครัตพงศ์ 032 - ภาษาอังกฤษ
538 482153 น.ส.จีรนันท์ สิงห์คำ 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
539 482155 น.ส.จุฬารัตน์ แสงอรุณ 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
540 482161 น.ส.แสงรัตน์ ไชยคำ 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
541 482166 น.ส.กุสุมา บัวจันทร์ 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
542 482168 นายเอกรัชต์ จีรบุณย์ 032 - ภาษาอังกฤษ
543 482192 น.ส.พิกุล คูณเลสา 041 - การบัญชี
544 482194 น.ส.ณัติธิดา ใจเสงี่ยม 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
545 482195 น.ส.นิตยา กองงาม 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
546 482200 น.ส.นริศรา สายชมภู 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
547 482203 น.ส.รัชดา จินปิ่นเพ็ชร์ 032 - ภาษาอังกฤษ
548 482212 น.ส.จินตนา บุตรโคตร 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
549 482217 น.ส.ประภัสสร สิงห์สีดา 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
550 482218 น.ส.แพรวภัทรา เพชรเม็ดเอี่ยม 032 - ภาษาอังกฤษ
551 482221 น.ส.พลินี ทองกอบสม 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
552 482224 น.ส.ศิริลักษณ์ มณีดำ 032 - ภาษาอังกฤษ
553 482225 น.ส.สุนันธิณี โมคคะมูล 032 - ภาษาอังกฤษ
554 482229 น.ส.สุรีพร คงมณีย์ 032 - ภาษาอังกฤษ
555 482230 น.ส.ศศิธร ถัดหลาย 032 - ภาษาอังกฤษ
556 482231 น.ส.เพ็ญพร ชื่นอุระ 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
557 482235 น.ส.วิไลวรรณ สมโสภาพ 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
558 482239 นายนพปกรณ์ ทรงพันธุ์ 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
559 482244 น.ส.กาญจนา ติววรรณะ 041 - การบัญชี
560 482252 น.ส.ปฐมาวดี มาสอน 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
561 482273 น.ส.สุภาวัลย์ ขาวสุข 041 - การบัญชี
562 482278 นายฐิตินันท์ สืบไทยพานิช 032 - ภาษาอังกฤษ
563 482288 น.ส.บังอร สีเที่ยง 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
564 482292 น.ส.ประภารัตน์ เพ็งปาน 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
565 482293 น.ส.สุภาพร จิตผ่อง 032 - ภาษาอังกฤษ
566 482298 น.ส.อนุสรา ตะนาวศรี 032 - ภาษาอังกฤษ
567 482302 น.ส.เพ็ญนภา ฐิติธนดุษฎี 032 - ภาษาอังกฤษ
568 482312 น.ส.ศรินทรา มากอยู่ 091 - การบริหารโรงพยาบาล
569 482313 น.ส.นภัสญา วุฒิศรี 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
570 482315 น.ส.มณีรัตน์ ราชบุโฮม 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
571 482316 น.ส.สิรินธร ดงประทีป 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
572 482321 น.ส.สุรัตน์วดี จิรัฐติพงษ์ 041 - การบัญชี
573 482328 น.ส.พรพรรณ สังศิลลา 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
574 482329 น.ส.สุจิตรา พรอินทร์ 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
575 482337 น.ส.สุจิตตรา ทิ้งโคตร 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
576 482340 น.ส.เพชรรัตน์ อารีย์ป้อม 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
577 482348 น.ส.นริสา รอดบำรุง 032 - ภาษาอังกฤษ
578 482350 น.ส.พรรณิภา ชนะมงคล 402 - การจัดการ (ต่อเนื่อง ภาคปกติ)
579 482351 น.ส.ศิริรัตน์ โอวาทวงษ์ 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
580 482353 น.ส.อุษา บุตรชีวัน 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
581 482373 น.ส.นิตยา พิมพ์น้อย 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
582 482375 น.ส.ธัญญภรณ์ ลิมปะวัฒนะ 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
583 482376 น.ส.นิพร สุวงศ์ 402 - การจัดการ (ต่อเนื่อง ภาคปกติ)
584 482394 น.ส.กรวิกา บุญมิตร 042 - การจัดการ
585 482407 น.ส.นันทนา โพธิ์ล้อม 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
586 482412 น.ส.พรทิพย์ ชัยเพ็ชร 041 - การบัญชี
587 482413 น.ส.อุไรพร โพธิ์ขุนทด 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
588 482414 นายนวพล ชวเลิศปัญญากุล 042 - การจัดการ
589 482416 น.ส.การะเกด จันทร์พราหมณ์ 091 - การบริหารโรงพยาบาล
590 482431 น.ส.ณัฐรุจา รัศมี 032 - ภาษาอังกฤษ
591 482435 น.ส.ปภาดา สาครจันทร์ 032 - ภาษาอังกฤษ
592 482442 น.ส.วรวิชนี คงดำ 041 - การบัญชี
593 482445 นายกิตติศักดิ์ คงเทียน 041 - การบัญชี
594 482450 น.ส.ปาริชาต ยลวิลาศ 032 - ภาษาอังกฤษ
595 482454 น.ส.วรรณิสา กำจัดภัย 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
596 482458 น.ส.มนัสดา สมตน 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
597 482464 น.ส.กิตติยา สุดาทิพย์ 041 - การบัญชี
598 482473 น.ส.สุเพ็ญพร สวยล้ำ 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
599 482476 น.ส.อัจฉราภรณ์ ศักดี 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
600 482489 น.ส.จิริญา พรหมอยู่ 041 - การบัญชี
601 482506 น.ส.วนิดา พาลี 042 - การจัดการ
602 482519 น.ส.สุไรณี มะทา 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
603 482524 น.ส.นฤมล มานาดี 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
604 482525 น.ส.เมธาวี ไกรวิเศษ 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
605 482527 น.ส.มลพิลา บุษบง 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
606 482532 น.ส.ตวงพร บุญชื่น 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
607 482537 น.ส.นรินทิพย์ แซ่อึ้ง 034 - ภาษาและวัฒนธรรมไทย
608 482559 น.ส.สุธิษา บ่องเขาย้อย 093 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
609 482568 น.ส.อาทิติญา สุทธิสารสมบัติ 041 - การบัญชี
610 482578 น.ส.สุปราณี รัศมีทองตระกูล 043 - การตลาด
611 482581 น.ส.วิไลพร แก้วพิภพ 041 - การบัญชี
612 482590 นายอลงกรณ์ สุริยะมณี 031 - ภาษาจีน
613 482594 น.ส.จิรฐิติยา บุญเต็ม 080 - กายภาพบำบัด
614 482603 นายธีรพงศ์ ตั้งอร่ามวงศ์ 110 - การแพทย์แผนจีน
615 482614 น.ส.วนิดา เนียมผาสุข 043 - การตลาด
616 482615 น.ส.สุชาดา ตั้งรักษา 043 - การตลาด
617 482622 น.ส.กรรณิกาญ์ จินดา 401 - การบัญชี (ต่อเนื่อง ภาคปกติ)
618 482623 น.ส.อุษา รอดสน 043 - การตลาด
619 482638 น.ส.วรรณา พลภวา 401 - การบัญชี (ต่อเนื่อง ภาคปกติ)
620 482644 นายนัฐพล ชินรัตน์ 043 - การตลาด
621 482645 น.ส.สุทธิษา อินเงิน 041 - การบัญชี
622 482648 น.ส.ปรมาภรณ์ เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์ 021 - สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
623 482649 นายกมล ทวีรัตน์ 032 - ภาษาอังกฤษ
624 482654 น.ส.ปิยวรรณ วรรณรงค์ 032 - ภาษาอังกฤษ
625 482655 นายวัชรพล แย้มชุติ 042 - การจัดการ
626 482656 นายอธิคม มูสิกะวงศ์ 044 - การเงิน
627 482658 น.ส.วิมลรัตน์ วิสระพันธุ์ 406 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง ภาคปกติ)
628 482659 น.ส.พณัชธวัลต์ เลี้ยงวัฒนธรรม 031 - ภาษาจีน
629 482662 นายณัฐวุฒิ พวงนาค 021 - สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
630 482663 น.ส.ผุสรัตน์ ศรีรอด 043 - การตลาด
631 482664 น.ส.ณัฐชา สมหมาย 031 - ภาษาจีน
632 482665 นายสมพร ศาสตร์กระจ่าง 041 - การบัญชี
633 482666 น.ส.พัชรี สุขประสงค์ 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
634 482667 น.ส.ธัญญรัตน์ อำไพ 021 - สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
635 482668 น.ส.วิภาวรรณ รวงผึ้งหลวง 031 - ภาษาจีน
636 482669 น.ส.สุธีรา เมธาณัฐพัฒน์ 406 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง ภาคปกติ)
637 482671 น.ส.ชุมภูนุช ผสมทรัพย์ 043 - การตลาด
638 482672 นายทรรศนัย จิรภัคสิริ 021 - สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
639 482673 นายอภิสาร ธนารักษ์ 051 - วิทยาการคอมพิวเตอร์
640 482674 น.ส.นฤมล เอื้อโชคทวีวัฒน์ 032 - ภาษาอังกฤษ
641 482675 น.ส.กัลย์ธิดา แซ่ซิ่น 031 - ภาษาจีน
642 482676 น.ส.พิมพ์ชนก พิมพ์วัน 042 - การจัดการ
643 482678 นายศักรินทร์ เยี่ยมพิเศษกุล 034 - ภาษาและวัฒนธรรมไทย
644 482680 น.ส.ปานจิตต์ รูปหล่อ 044 - การเงิน
645 482681 น.ส.วารุณี โตพงษ์เกษม 032 - ภาษาอังกฤษ
646 482682 น.ส.สุชีวา บุญกอง 021 - สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
647 482683 นายอภิชา โชติคำศรี 042 - การจัดการ
648 482684 นายเบญจรงค์  อาระยะชัยชาญ 032 - ภาษาอังกฤษ
649 482685 น.ส.อัจฉราลักษณ์ ส่องแสงจันทร์ 032 - ภาษาอังกฤษ
650 482686 น.ส.พิชามญชุ์ วรธาดาพงศ์ 021 - สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
651 482688 น.ส.ณัฐิณี เดชทอง 401 - การบัญชี (ต่อเนื่อง ภาคปกติ)
652 482690 นายนิติ รงครัตนะกุล 032 - ภาษาอังกฤษ
653 482694 นายเอกพล เต่าทอง 031 - ภาษาจีน
654 482695 น.ส.ศศิมา วิริยะธรรมทวี 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
655 482696 น.ส.วรภา ศรีวิชัย 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
656 482698 น.ส.อุไรรัตน์ ทองปลิว 403 - การตลาด (ต่อเนื่อง ภาคปกติ)
657 482699 น.ส.จีรวรรณ ฉัตรอัศวพิทักษ์ 042 - การจัดการ
658 482700 นายจัตุพร  ระเริงแสง 042 - การจัดการ
659 482702 น.ส.สายชล บุญเชิญ 021 - สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
660 482703 นายพงศกร สุวรรณ 021 - สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
661 482704 น.ส.ฐิติมา เที่ยงปรีชา 034 - ภาษาและวัฒนธรรมไทย
662 482706 นายสุชนะ อรัญญิกานนท์ 031 - ภาษาจีน
663 482707 น.ส.สุภาพร  สืบแสง 042 - การจัดการ
664 482708 น.ส.อริษา พิมสิม 032 - ภาษาอังกฤษ
665 482709 นายสมภพ วงค์คุณันดร 051 - วิทยาการคอมพิวเตอร์
666 482710 นายจารุวิทย์ คำโสม 051 - วิทยาการคอมพิวเตอร์
667 482713 นายสุรศักดิ์ แซ่เตียว 044 - การเงิน
668 482714 น.ส.นงค์คราญ ป้องศรี 044 - การเงิน
669 482715 นายวิสุทธิ์ ศุทธโยทัย 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
670 482716 นายภาคิน โอวาทกุลธนา 042 - การจัดการ
671 482717 นายเกรียงไกร ตฤษณาไวศย์ 043 - การตลาด
672 482718 น.ส.พัชรีพร มาตย์ผล 021 - สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
673 482719 นายณัฐชัย ศรีนาคา 034 - ภาษาและวัฒนธรรมไทย
674 482720 น.ส.วนิดา ศรีวิชัย 031 - ภาษาจีน
675 482721 น.ส.กรทิพย์ เกิดปราโมทย์ 034 - ภาษาและวัฒนธรรมไทย
676 482722 นายทวีทรัพย์ หอรัตนประเสริฐ 031 - ภาษาจีน
677 482723 น.ส.ลลิญา พวงนาค 021 - สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
678 482724 นายสุทธิเดช เพ็ญตัน 031 - ภาษาจีน
679 482725 นายณัฐพงษ์ จันกระทึก 051 - วิทยาการคอมพิวเตอร์
680 482726 น.ส.พรพิมล ลิ่มฮกไล้ 042 - การจัดการ
681 482727 นายพิพัฒน์ ดารากร ณ อยุธยา 051 - วิทยาการคอมพิวเตอร์
682 482729 น.ส.วรารัตน์ เพ็ชร์สุกใส 034 - ภาษาและวัฒนธรรมไทย
683 482730 น.ส.นุจรี ผาพิมพ์ 031 - ภาษาจีน
684 482731 น.ส.ชุติมา กงจวง 401 - การบัญชี (ต่อเนื่อง ภาคปกติ)
685 482732 นายพนิต ประสงค์เจริญ 031 - ภาษาจีน
686 482733 น.ส.วริศรา ศรีธรรมรงค์ 031 - ภาษาจีน
687 482734 นายกฤษฎา ชุติมามงคล 031 - ภาษาจีน
688 482735 นายพรภัทร พยุงทรัพย์ 032 - ภาษาอังกฤษ
689 482736 น.ส.เบ็ญจวรรณ ฉัตรอินทร์ 034 - ภาษาและวัฒนธรรมไทย
690 482738 นายขรรค์ชัย สัมพันธ์สกุล 042 - การจัดการ
691 482739 น.ส.ฐิติยา ประสพ 042 - การจัดการ
692 482742 น.ส.ราตรี นาคสวาท 042 - การจัดการ
693 482744 น.ส.วรรณศิริ ชัยอนันต์ 032 - ภาษาอังกฤษ
694 482745 นายอดิวุฒิ เล็กสุวัตน์ 046 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
695 482746 นายธีรวัฒน์ สุทธิกมลา 046 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
696 482747 นายอนุวัฒน์ เลือกเย็น 042 - การจัดการ
697 482749 นายชาคริต ก้อยหะกูล 046 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
698 482750 น.ส.พัชรินทร์ ชำนาญพล 401 - การบัญชี (ต่อเนื่อง ภาคปกติ)
699 482751 น.ส.เมทินี วีรเมธากุล 032 - ภาษาอังกฤษ
700 482752 น.ส.ชนิดา เจริญทัศนางกูร 034 - ภาษาและวัฒนธรรมไทย
701 482753 น.ส.พรชนก พงษ์ภมร 031 - ภาษาจีน
702 482754 น.ส.อัญชนา มณี 031 - ภาษาจีน
703 482755 น.ส.ธิดารัตน์ เพ็งพี 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
704 482757 นายกิจสิทธิ์ พรหมสุทธิ์ 051 - วิทยาการคอมพิวเตอร์
705 482758 นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์เรือง 021 - สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
706 482759 นายสมคิด เลิศวนิชกิจกุล 032 - ภาษาอังกฤษ
707 482760 น.ส.สุภาคินี สุระเวช 032 - ภาษาอังกฤษ
708 482761 นายพฤบดี จุลลวาทีเลิศ 032 - ภาษาอังกฤษ
709 482762 น.ส.ญาณินี พาลเสือ 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
710 482763 นายวรพงศ์ ตระกลวิทยากิจ 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
711 482764 น.ส.วิสาขา รัตนซ้อน 021 - สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
712 482765 นายวีระศักดิ์ ชีวินประภาศรี 042 - การจัดการ
713 482766 น.ส.กิตติยา สุดาทิพย์ 041 - การบัญชี
714 482767 น.ส.ธารินี พูนพจน์มาศ 034 - ภาษาและวัฒนธรรมไทย
715 482768 นายรัฐ ก้ำตระกูล 406 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง ภาคปกติ)
716 482769 นายทรงพล ฉิมโพธิ์กลาง 042 - การจัดการ
717 482770 น.ส.อรวรรณ คุ้มวงศ์ 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
718 482771 นายปิยพงษ์ พัดทอง 042 - การจัดการ
719 482772 น.ส.อลิษา สุขายะ 031 - ภาษาจีน
720 482773 นายวัชรพงษ์ มีกลิ่นหอม 402 - การจัดการ (ต่อเนื่อง ภาคปกติ)
721 482774 นายวัชรพงษ์ มีกลิ่นหอม 042 - การจัดการ
722 482775 น.ส.สุภาดี แสงบัณฑิต 034 - ภาษาและวัฒนธรรมไทย
723 482776 นายยุทธนา คงสินเจริญชัย 044 - การเงิน
724 482777 นายพงศ์พล นวพงศกร 021 - สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
725 482778 นายชินพัช สุริโย 051 - วิทยาการคอมพิวเตอร์
726 482780 นายคมสรร ฐิติอดิศัย 046 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
727 482781 นายคมสรร ฐิติอดิศัย 046 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
728 482782 น.ส.ศิริพร อรรถวรากรณ์ 034 - ภาษาและวัฒนธรรมไทย
729 482783 นายวราวุธ ฟุ้งขจร 021 - สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
730 482784 นายขวัญชัย จันทร์น้อย 051 - วิทยาการคอมพิวเตอร์
731 482785 นายอัมรินทร์ วิรุณพันธ์ 045 - ธุรกิจระหว่างประเทศ
732 482786 น.ส.เพ็ญนภา อธิปัญจพงษ์ 402 - การจัดการ (ต่อเนื่อง ภาคปกติ)
733 482787 น.ส.วัชรี ทองเกตุแก้ว 402 - การจัดการ (ต่อเนื่อง ภาคปกติ)
734 482788 น.ส.จิดาภา สินทอง 032 - ภาษาอังกฤษ
735 482789 นายพรชัย เล็กธนู 021 - สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
736 482790 นายปัญญา  วงศ์สิบแปดบุตร 031 - ภาษาจีน
737 482791 นาย.ศุภกิจ อธิปัตย์วชิรพร 043 - การตลาด
738 482792 นายธนินทร สนธิมาศ 042 - การจัดการ
ข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ย. 48

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถนนบางนา-ตราด (กม.ที่18) อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
อาคารอำนวยการ ชั้น 1 โทรศัพท์ 0-2312-6300 ต่อ 1190
ติดต่อ สำนักทะเบียนและประมวลผล