ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

Custom Horizontal Rule


คำย่อ มฉก. ต่าง ๆ ของสำนักทะเบียนและประมวลผล
เลขที่ มฉก.
ความหมาย
มฉก.01 ใบสมัคร
มฉก.02 ใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา
มฉก.04 แบบแจ้งสำนักทะเบียน (สอบสัมภาษณ์)
มฉก.05 ซองเก็บประวัตินักศึกษา
มฉก.06 หนังสือแสดงความยินยอมให้นักศึกษาทำกิจกรรม
มฉก.08 ใบอนุมัติผลสอบไล่ (เก็บไว้ที่คณะ)
มฉก.09 การกระจายของคะแนน (เก็บไว้ที่คณะ)
มฉก.10 ขั้นตอนการกรอกเกรดและส่งเกรด
มฉก.11 ใบส่งเกรด
มฉก.12 บันทึกขอแก้ไขเกรด
มฉก.13 ใบแจ้งผลการศึกษา (Grade Slip)
มฉก.14 ใบขอรับเงินค่าถอนวิชาคืน
มฉก.16 ใบเสร็จรับเงินสมัครสอบคัดเลือก/บัตรประจำตัวสอบคัดเลือก
มฉก.18 ใบเสร็จรับเงิน
มฉก.19 ใบคำร้องทั่วไป
มฉก.21 Transcipt
มฉก.22 ใบคำร้องขอใบรับรอง
มฉก.22/1 ใบคำร้องขอใบรับรองผลการศึกษา Transcript (ชั่วคราว) ,ใบแทนบัตรนักศึกษา
มฉก.24 บัตรลงทะเบียนเรียน
มฉก.25 ใบเปลี่ยนกลุ่ม
มฉก.26 รายชื่อเข้าชั้นเรียน
มฉก.27 ใบขอเพิ่มวิชา
มฉก.28 ใบขอถอนวิชา
มฉก.29 ตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางใช้ห้องเรียน
มฉก.30 คู่มือการลงทะเบียน
มฉก.31 รายชื่อเข้าห้องสอบ
มฉก.33 แบบระเบียนบัณฑิต
มฉก.35 ใบขอสำเร็จการศึกษา (Degree Card)
มฉก.37 แบบตอบรับผลการตรวจสอบคุณวุฒิ
มฉก.38 แบบสำรวจสถานภาพผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่
มฉก.บ.38 แบบสำรวจสถานภาพนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
มฉก.39 คู่มือสำรวจสถานภาพนักศึกษาใหม่
มฉก.บ.39 คู่มือสำรวจสถานภาพนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
มฉก.40 คำร้องย้ายหลักสูตรสาขาวิชาภายในคณะ หรือนอกคณะ
มฉก.41 คำร้องขอโอนหน่วยกิตและเทียบรายวิชาจากสถาบันอื่น
มฉก.42 กระดาษคำตอบปรนัย
มฉก.43 ซองจดหมาย (นอก)
มฉก.45 ซองข้อสอบ
มฉก.46 ซองกระดาษคำตอบ
มฉก.47 ซองข้อสอบคัดเลือก
มฉก.48 ซองใบส่งเกรด
มฉก.50 ใบแจ้งการรับการติดต่อ
มฉก.53 ใบเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา กรณีพิเศษ
มฉก.54 ใบแจ้งกำหนดการคุมสอบ
มฉก.54/1 แบบขอเปลี่ยนแปลงการคุมสอบ
มฉก.55 บัตรประจำตัวนักศึกษาชั่วคราว
มฉก.60 คู่มือการศึกษา
มฉก.91 ซองส่งต้นฉบับข้อสอบ
มฉก.92 ใบคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา
มฉก.93 แบบขอเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน - เวลาสอบรายวิชา
มฉก.94 แบบขอเปิดวิชาโท
มฉก.95 แบบขอเปลี่ยนวิชาโท
มฉก.96 แบบขอเปิดรายวิชา/กลุ่มเพิ่ม
มฉก.97 แบบขอเปลี่ยนแปลงวัน - เวลาเรียน
สำนักทะเบียนและประมวลผล


มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถนนบางนา-ตราด (กม.ที่18) อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
อาคารอำนวยการ ชั้น 1 โทรศัพท์ 0-2312-6300 ต่อ 1190
ติดต่อ สำนักทะเบียนและประมวลผล